ರೈತ ಮತ್ತವನ ಪದ್ಯ

ರೈತ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲಾರ
ನಿಜವಾದ ಕವಿ ಅವನು!
ಹುಲ್ಲ ಬಣವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾತರಿಸುವ
ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ?
ಗದ್ದೆಯ ಮಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೆನೆ ನಕ್ಕಾಗ
ಹೊಸಪದ್ಯದಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ
ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದ್ಯ ಲಾಲಿ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ…

Advertisements